19/02/24

Cwmni Da yw un o’r llefydd gorau i weithio yn y DU

Mae staff Cwmni Da o Gaernarfon yn dweud eu bod ar ben eu digon ond heb eu synnu gan yr anrhydedd gan gylchgrawn Broadcast am eu bod “wrth eu bodd” yn gweithio yno.

Yn ôl y gweithlu, maent hyd yn oed yn fwy ymrwymedig i’r achos ar ôl creu hanes bum mlynedd yn ôl pan wnaeth y gweithwyr gymryd drosodd y cwmni a dod yn Ymddiriedolaeth sy’n eiddo i weithwyr, yn ôl pob tebyg y cwmni cyntaf o’i fath yn niwydiant teledu’r DU.

Ychydig dros 12 mis yn ôl derbyniodd pob aelod o staff fonws o £500 i’w helpu i ymdopi â’r cynnydd mewn costau byw.

Wrth enwi Cwmni Da fel un o’r llefydd gorau i weithio yn y byd teledu, cafodd y beirniaid argraff dda gan y llu o’r buddion staff a gynigiwyd gan y cwmni – gan gynnwys pizza am ddim, anturiaethau ystafell ddianc i adeiladu tîm a digwyddiadau cymdeithasol i godi arian i elusennau – yn ogystal â’r ganmoliaeth gloyw a gafwyd i’r cwmni mewn arolwg dienw o’r 53 o weithwyr.

Yn ogystal â’r gydnabyddiaeth gan Broadcast, cafodd Cwmni Da ei enwi gan gylchgrawn Televisual fel un o’r 100 Cwmni Cyfryngau Gwirioneddol Annibynnol Gorau yn y DU.

Roedd y newyddion da yn parhau i ddod pan glywodd Cwmni Da hefyd eu bod wedi sicrhau dau grant mawr i’w helpu i ddatblygu a thyfu.

Dyfarnwyd £25,000 iddynt o gronfa Ffrwd Arloesedd Media Cymru i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg XR (realiti estynedig) o’r radd flaenaf ar gyfer eu sioe blant arobryn, Deian a Loli, sy’n cyfuno golygfeydd o fywyd go iawn a delweddau rhithwir ar gefndir sgrin werdd.

Derbyniodd Cwmni Da hefyd £25,000 gan Gronfa Cynhyrchwyr Annibynnol Bach (‘Small Indie’) y BBC a sefydlwyd i gefnogi twf cwmnïau annibynnol sy’n datblygu.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr, Llion Iwan: “Mae cael ein dewis i dderbyn yr arian yma yn bluen go iawn yn ein het a fydd yn ein helpu i ddatblygu a thyfu.

“Yn ogystal â’r cyfleoedd cyllid a hyfforddiant sy’n dod gyda’r arian gan y BBC, mae cyfleoedd hefyd i gael ein mentora gan y bobl sy’n comisiynu rhaglenni a chael deialog reolaidd gyda nhw am yr hyn maen nhw’n chwilio amdano.

“Mae cyfleoedd hefyd i gael hyfforddiant drwy’r Ysgol Ffilm Genedlaethol ac mae hyn yn mynd i’n helpu ni i wneud rhaglenni gwell sy’n fwy tebygol o apelio at gomisiynwyr teledu.

“Cynhelir cyfarfodydd bob pythefnos gyda’r comisiynydd sy’n eich mentora ac maen nhw wedyn yn eich cyflwyno’r comisiynwyr perthnasol yn y genres rydych am eu datblygu.

“Mae’r cyfan wedi’i gynllunio i godi ein proffil y tu hwnt i S4C a gwella canfyddiad Cwmni Da yn y diwydiant darlledu ehangach.

“Mae gennym eisoes hanes llwyddiannus o weithio ar cyd-gynyrchiadau rhyngwladol sydd wedi ennill gwobrau ac mae hyn yn rhywbeth rydym am wneud mwy ohono.”

Ychwanegodd Llion ei fod yn falch iawn bod y staff yn teimlo bod Cwmni Da yn lle gwych i weithio.

Yn eu plith mae’r ysgrifennydd cynhyrchu Marian Griffith, 65 oed, sydd wedi gweithio i Cwmni Da o’r diwrnod cyntaf pan gafodd ei sefydlu yn 1997.

Dywedodd: “Mae wedi bod yn daith ddiddorol ac rwyf wedi cael y cyfle i wneud gwahanol bethau wrth i’r cwmni ddatblygu. Mae’n wych gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, o fore gwyn tan nos.

“Mae pawb yn gweithio tuag at yr un nod ac rydyn ni i gyd yn gefnogol i’n gilydd – mae fel teulu.

“O’r cychwyn cyntaf, mae’r cwmni wedi bod yn barod iawn i ystyried amgylchiadau teuluol unigol pobl os oes unrhyw beth yn codi.

“Mae’r ffaith bod gan bob un ohonom gyfran yn y cwmni erbyn hyn, yn golygu ein bod hyd yn oed yn fwy ymroddedig a gweithgar nag erioed. Os ydych chi’n hapus yn eich gwaith, byddwch chi’n well yn yr hyn rydych chi’n ei wneud.

Adleisiwyd y farn honno gan y pennaeth technegol Carwyn Dafydd, 34 oed, a ddywedodd: “Rwy’n lwcus iawn i allu gweithio yn y diwydiant darlledu ac rwyf wrth fy modd yma, yn enwedig gan fy mod yn byw mor agos yn Y Felinheli.

“Y peth gorau am Cwmni Da yw’r bobl sy’n gweithio yma, maen nhw’n wych.

“Mae’r ffaith bod y cwmni yn eiddo i’r staff yn golygu bod pobl yn gweithio’n galetach fyth oherwydd eu bod yn gwybod eu bod yn gweithio iddyn nhw eu hunain a’u cydweithwyr, gyda’r cyfle i gael bonws ar ddiwedd y flwyddyn.”

Mae’r cynorthwyydd gweithredol Sophie Craig, 35 oed, yn un o’r recriwtiaid mwy newydd, ar ôl dechrau yno ychydig dros flwyddyn yn ôl.

Dywedodd: “Un o’r rhesymau pam roeddwn i’n awyddus i ymuno â Cwmni Da yw oherwydd bod trosiant y staff mor isel sy’n adrodd cyfrolau am y cwmni.

“Mae’r cwmni hefyd yn buddsoddi yn y staff drwy ddarparu llwyth o gyfleoedd hyfforddi a datblygiad proffesiynol, yn ogystal â bod yn wych o ran cael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

“Rwy’n mwynhau gweithio efo Cwmni Da oherwydd ei fod yn lle mor gyfeillgar. Mae bob amser yn bleser dod i mewn i’r gwaith oherwydd eich bod yn teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi yma.”

“Yn sicr mae Cwmni Da wedi bod yn gwmni da go iawn ers i mi ymuno. Mewn gwirionedd, mae’n gwmni gwych.”

Newyddion

16/01/24

Castio plant ar gyfer STAD

Mae Cwmni Da a Triongl yn chwilio am dri phlentyn ar gyfer y gyfres newydd o Stad, dechrau ffilmio ym mis Mawrth 2024....

Darllen Mwy

Newyddion

09/01/24

Cwmni Da yn derbyn buddsoddiad gan Media Cymru ar gyfer ymchwil cynhyrchu rhithiol

Mae Cwmni Da yn un o 24 o fusnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi derbyn y buddsoddiad yma er mwyn ymchwilio amryw o brosiectau arloesol sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i sector y cyfryngau yng Nghymr...

Darllen Mwy

Newyddion

19/12/23

Gwahodd cyn-streicwyr i première ffilm i nodi 20 mlynedd ers anghydfod hanesyddol

Mae apêl wedi cael ei lansio i ddod o hyd i gyn-streicwyr i’w gwahodd i ddangosiad cyntaf rhaglen ddogfen i nodi 20 mlynedd ers un o anghydfodau diwydiannol hiraf Prydain....

Darllen Mwy

Newyddion

07/12/23

Castio ar gyfer y Deian a Loli Newydd

Mae Cwmni Da yn chwilio am ddau blentyn rhwng 9-12 oed i gymryd rhan Deian a Loli yn y gyfres newydd, fydd yn dechrau ffilmio ym mis Mehefin 2024....

Darllen Mwy